Odgovornost poslodavca

Prema Članku 19. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14., 118/14.) poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima.

Također prema Članku 20. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.

Jeste li ispunili zakonsku obvezu poslodavca u vezi s organiziranjem i provođenjem zaštite na radu?

Odgovorite na slijedeća pitanja i utvrdite jeste li ispunili zakonsku obvezu poslodavca u vezi s organiziranjem i provođenjem zaštite na radu.


• Imate li zaposlenu osobu koja je položila stručni ispit iz zaštite na radu, tj. obavljanje poslova zaštite na radu ugovorili ste sa ovlaštenom osobom?

• Imate li izrađenu procjenu rizika za SVA radna mjesta i dostupna je SVIM radnicima na mjestu rada?

• Da li su SVI radnici osposobljeni za rad na siguran način i imate pravilno ispunjene Zapisnike i Evidencijske kartone o osposobljavanju za SVAKOG radnika?

• Da li su svi novo zaposleni radnici osposobljeni za rad na siguran način u roku od 60 dana od dana zapošljavanja?

• Imate li osobu osposobljenu za pružanje prve pomoći i postavljen ormarić za prvu pomoć? (najmanje jedna osposobljena osoba na 20 radnika te još po jedna do svakih slijedećih 50 radnika)

• Da li ste ispitali radni okoliš (najmanje svake tri godine ili češće prema čl.6. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/2016))?


• Da li ste ispitali el. instalacije (Električne instalacije moraju se periodički ispitivati najmanje jednom u 4 godine)?

• Imate li izrađen plan evakuacije i spašavanja (tekstualni dio + grafički dio + provođenje evakuacijske vježbe + zapisnik o provedenoj evakuacijskoj vježbi)?


Ako je odgovor NE na bilo koje pitanje, NISTE ispunili svoje obveze!

Osposobljavanje

Prema Članku 27. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14., 118/14.) svi poslodavci su obvezni, na temelju procjene rizika, osposobiti sve radnike za rad na siguran način, i to:

- prije početka rada
- kod promjena u radnom postupku
- kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
- kod uvođenja nove tehnologije
- kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada
- kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Zaštita od požara i eksplozije

Prema Članku 55. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14., 118/14.), poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima.