Odgovornost poslodavca

Prema Članku 19. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14., 118/14., 94/18., 96/18.) poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima.

Također prema Članku 20. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.

Jeste li ispunili zakonsku obvezu poslodavca u vezi s organiziranjem i provođenjem zaštite na radu?

Odgovorite na slijedeća pitanja i utvrdite jeste li ispunili zakonsku obvezu poslodavca u vezi s organiziranjem i provođenjem zaštite na radu.


• Imate li zaposlenu osobu koja je položila stručni ispit iz zaštite na radu, tj. obavljanje poslova zaštite na radu ugovorili ste sa ovlaštenom osobom?

• Imate li izrađenu procjenu rizika za SVA radna mjesta i dostupna je SVIM radnicima na mjestu rada?

• Jesu li SVI radnici osposobljeni za rad na siguran način i imate pravilno ispunjene Zapisnike o osposobljavanju za SVAKOG radnika?

• Jesu li svi novo zaposleni radnici osposobljeni za rad na siguran način u roku od 60 dana od dana zapošljavanja?

• Imate li osobu osposobljenu za pružanje prve pomoći i postavljen ormarić za prvu pomoć? (najmanje jedna osoba treba biti osposobljena na 50 radnika te još po jedna do svakih slijedećih 50 radnika)

• Jeste li ispitali radni okoliš (najmanje svake tri godine ili češće prema čl. 6. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/2016, 120/22))?


• Jeste li ispitali električne instalacije (Električne instalacije moraju se periodički ispitivati najmanje jednom u 4 godine)?

• Imate li izrađen plan evakuacije i spašavanja (tekstualni dio + grafički dio + provođenje evakuacijske vježbe + zapisnik o provedenoj evakuacijskoj vježbi)?


Ako je odgovor NE na bilo koje pitanje, NISTE ispunili svoje obveze!

Osposobljavanje

Prema Članku 27. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14., 118/14., 94/18., 96/18.) svi poslodavci su obvezni, na temelju procjene rizika, osposobiti sve radnike za rad na siguran način, i to:

- prije početka rada
- kod promjena u radnom postupku
- kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
- kod uvođenja nove tehnologije
- kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada
- kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Zaštita od požara i eksplozije

Prema Članku 55. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14., 118/14., 94/18., 96/18.), poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima.


1. Osposobljavanje radnika za rad na sigurni način prema članku 27. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), i Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21).


2. Osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema članku 16. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22).


3. Osposobljavanje poslodavca / ovlaštenika poslodavca prema čl. 29. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21).


4. Temeljem članka 56. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), propisano je da na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istodobno radi dva do 50 radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih slijedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu.

Također, broj osposobljenih i imenovanih radnika za pružanje prve pomoći mora odgovarati broju lokacija poslodavca, smjenskom radu te drugim organizacijskim okolnostima kod poslodavca, a poslodavac je radnicima osposobljenim za pružanje prve pomoći dužan uručiti pisanu odluku o imenovanju za pružanje prve pomoći te obavijestiti sve ostale radnike o radnicima koji su osposobljeni i imenovani za pružanje prve pomoći.


5. Izrada Procjene rizika prema čl.18. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i Pravilniku o izradi procjene rizika (NN br. 112/14, 129/19).


6. Izrada plana evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja prema članku 55. stavak 1. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18); grafički i tekstualni dio + vježba (provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine).


7. Osposobljavanje voditelja evakuacije i spašavanja, čl.55. stavak 4. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18).


8. Pregled i ispitivanje radne opreme, (strojeva i uređaja) prema čl. 42. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i prema Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN br. 16/16, 120/22).


9. Pregled i ispitivanje električne instalacije u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), Zakonom o normizaciji (NN br. 80/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12) i Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10), a uključuje:

 • protupanična rasvjeta (period pregleda 1. god.)
 • tipkala za isključenje u nuždi (period pregleda 1. god.)
 • ispitivanje električne instalacije:
  - Zaštita od indirektnog dodira (4. god.)
  - Otpor izolacije (nema periodike ili po prijedlogu inspektora)

10. Pregled i ispitivanje faktora radnog okoliša prema čl. 45 Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i prema Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša (NN br. 16/16, 120/22), a uključuje:

 • ispitivanja fizikalnih čimbenika (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije),
 • ispitivanja kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para, prašina i aerosola),
 • ispitivanja bioloških čimbenika.

Ispitivanja se obavljaju:

 • odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno,
 • na temelju rješenja inspektora rada ili
 • periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.


11. Ugovorno obavljanje poslova zaštite na radu sadrži:

 • stručna pomoć ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu
 • sudjelovanje u izradi poslovne strategije te operativnih planova i programa poslovanja poslodavca, u dijelu u kojem se moraju odnositi na zaštitu na radu, te sudjelovanje u primjeni upravljačkih metoda ili tehnika za provođenje strategije
 • sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika
 • unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te poticanje i savjetovanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu utvrđene unutarnjim nadzorom
 • prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te priprema propisanih prijava ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješća za potrebe poslodavca
 • suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, ovlaštenima osobama te sa specijalistom medicine rada
 • djelovanje u odboru za zaštitu na radu kod poslodavca